İhale İlanı

Belediyemiz Tüzel kişiliği adına Hızar Mahallesinde kayıtlı bulunan 1 (bir) adet taşınmazın açık teklif ihale usulü ile satışını yapmak için ihaleye çıkarılmıştır. 

 

KOCAALİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ARSA SATIŞ İLANI

 

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN:

Sıra

No

Pafta

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

(m2)

Mahallesi

Muhammen Bedel

(KDV Dahil)

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

F25_C-23-A-l_B

583

7

160,00

HIZAR

l60.000,00-₺

4.800,00-₺

14.00


1-)Yukarıda  Pafta, ada, parsel, yüzölçümü ve diğer özellikleri belirtilen Kocaali Belediye Başkanlığına ait 2 (İki) adet taşınmazın satış ihalesi;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Encümen huzurunda  şartname gereğince yapılacaktır.

2-) İhale; 26.12.2022 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 da Belediye Meclis Salonunda Encümen huzurunda başlayacaktır. Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

 A-Gerçek Kişilerden; 

 a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.) 
 b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu c-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi e-) Vekaleten katılıyor ise 2022 yılı noter onaylı vekaletname f-) Belediyeden borcu yoktur belgesi g-)Şartname Bedeli Makbuzu 

B-Tüzel Kişilerden;

 a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.) b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu c-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi  e-)İmza Sirküsü (Noterden)  f-) Vekaleten katılıyor ise 2022 yılı noter onaylı vekaletname g-) Belediyeden borcu yoktur belgesi  h-)Şartname  Bedeli Makbuzu              ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün sureti.

4-) Geçici Teminat bedeli  Belediyemiz veznesine veya Ziraat Bankasına yatırılacaktır.  Şartname 400,00.- TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir. 

5-) İhalede satışı yapılacak taşınmaz malı satın almak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler, taşınmazların imar durumlarını Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden görebilirler.

6-) İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

7-) İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.

8-) Taşınmaz mal satışı için rayiç bedeli üzerinden taleplilerden %3 nispetinde geçici teminat alınır.              

G. Teminat T.C Ziraat Bankasına yatırılıp makbuzu ihale Kom. Bşk. lığına tevdi edilecektir. Bu geçici teminat ihaleyi alan kişi ya da Tüzel kişi tarafından satış bedeli üzerinden %6’ya tamamlanmak üzere kesin teminat mahsup edilir.

9-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

 


Duyuru Tarihi: 2022-12-05 Paylaş:
Son Yazılan Duyurular