Metruk Yapıların İlanı


İlçemiz Yalı mahallesi, Sahilyolu caddesi, No:117 ve No:119 adresli: Tapuca 10421 ve 10422 numaralı parseller üzerinde bulunan yıkılacak derecede tehlikeli olan yapılar için 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. maddesine istinaden 06/11/2020 tarihli ve 274-275 sayılı encümen kararları alınmış olup ilgi madde de belirtilen (Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) ... tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir... (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir